1.           Správce
1.1.       Správcem osobních údajů je Ariete personal s.r.o., IČO: 27775496, se sídlem Bělská 139/7, 293 01 Mladá Boleslav zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212414  („Správce“).

2.           Účel zpracování osobních údajů
2.1.       Správce zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem vedení personální a mzdové agendy, poskytnutí informací klientům poptávajícím uchazeče na pracovní pozici a dodržení právních povinností  obecně závazných právních předpisů.
2.2.       Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
2.3.       Osobní údaje uchazečů mohou být Správcem zpracovávány též pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.           Rozsah zpracovávaných osobních údajů
3.1.       Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

4.           Doba zpracování osobních údajů
4.1.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání otevření vyhledávané pozice na kterou se uchazeč hlásil a dále uchovávány po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.           Příjemci osobních údajů
5.1.       Správce bude předávat osobní údaje zaměstnanců příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Správce povinen předávat osobní údaje uchazečů podle obecně závazných právních předpisů.
5.2.       Správce je oprávněn předat osobní údaje uchazečů auditorům, účetním a daňovým poradcům atd. kteří budou osobní údaje zpracovávat pro Správce jako jeho zpracovatelé. Uchazeč bere na vědomí, že seznam zpracovatelů Správce se může v čase měnit a doplňovat. Aktuální seznam zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje uchazečů, předá Správce uchazeči na jeho žádost podanou na emailovou adresu gdpr@ariete-group.eu

6.           Práva a povinnosti uchazeče
6.1.       Uchazeč má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (viz čl. 18 GDPR). Uchazeč má dále právo vznést námitku proti zpracování (viz čl. 21 GDPR).
6.2.       Pokud se uchazeč domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uchazeče shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost uchazeče podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.3.       Uchazeč je povinen sdělovat Správci pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud uchazeč zjistí, že informace zpracovávané o uchazeči Správcem jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální, je povinen o takové skutečnosti Správce informovat a umožnit mu zjednání nápravy.

Zpracování osobních údajů uchazečů na pozici